pamięć wody / memory of water


pamięć wody / memory of water

szklane fiolki, woda, lampki solarne

glass bottles, water, solar lights

4 x 60ml

2013

Praca pamięć wody odwołuje się do coraz bardziej popularnej teorii strukturyzacji wody. Według tej teorii cząsteczki wodorotlenowe tworzą struktury (klastry), które tworzą mechanizm zapisu informacji na poziomie molekularnym. Dzięki temu można mówić o swoistej pamięci wody.

Pobierając próbkę wody z czterech największych poznańskich kąpielisk, można wyizolować i zachować unikalną strukturalną kopię wody w jeziorze. Pobrane próbki wody przechowują informację o jej stanie czystości z konkretnego dnia i konkretnej godziny, ilości światła słonecznego temperatury. Ten symboliczny gest nabiera znaczenia w obliczu informacji o pogarszającym się stale poziomie jakościowym wód. Praca prezentowana na wystawie POSTWATER to jedynie fragment wciąż rozrastającego się zbioru artysty, próbek wody z miejsc zagrożonych degradacją ekologiczną.

Druga część pracy „Pamięć wody” nawiązuje do tematu tegorocznego 3. Światowego Sympozjum Dnia Wody odnoszące się do troski i odwagi w stosunku do wody. Przeprowadzony w Japonii przez dr Masaru Emoto eksperyment dotyczący strukturyzacji wody wykazał, że woda zmienia swoją budowę na poziomie strukturalnym pod wpływem oddziaływanych na nią emocji. Na skutek czego woda zmienia swoje właściwości, których wahania daje się odczytać dzięki klastrowej strukturze cząsteczek wody. Przekazując wodzie emocje pozytywne jak wdzięczność, troska itp. woda zwiększa znacząco swój ładunek energetyczny. Złe emocje natomiast obniżają wartość energetyczną sprawiając, że woda staje się „martwa”. Troska i odwaga by przywrócić kulturowy szacunek do wody to najlepszy początek do zmiany na lepsze, zmiany w myśleniu jednostki, grupy, społeczeństwa, cywilizacji...


Artwork „Memory of Water” refers to theory of water structures and it's ability to storing various types information. According to this theory, the hydroxide molecules create into structures called clusters, which forms a specific mechanism for storing information at the molecular level. By taking a sample of water from the four largest Poznan lakes, I isolate and preserved the unique structural copy of the water in theese water reservoir. This symbolic act of taking water sample is gaining importance in the face of information deteriorating water quality level in theese lakes. Installation presented at the exhibition POSTWATER is only part of still expanding collection of water samples from reservoirs in danger of environmental degradation .


home